تولید محتوا

 

مختصری از تاریخچه تولید محتوا:
تقريباً از زماني که صنعت چاپ به وجود آمد و ظرفيت توليد به تدريج بيشتر از محتواي در دسترس شد، توليد محتواو پيدا کردن محتواي مناسب براي نشر به يک چالش جدي تبديل شد.صنعت نشر در اروپا بلافاصله پس از اختراع ماشين چاپ، به سراغ چاپ انجيل رفت که هم کسي مدعي دريافت حق‌التاليفش نبود و هم متقاضيان فراوان داشت اما بعد از مدت کوتاهي، ماجراي توليد محتوا جدي‌ شد و بحث سفارش توليد محتوا به يک شغل تبديل شد. سردبيرهاي نشريات، وظيفه‌شان اين بود که موضوعات مناسب براي نشر را جستجو کنند.سپس توليد محتواي متناسب را به نويسندگان و ژورناليست‌ها سفارش دهند.

 

چالش محتوا در عصر رسانه هاي الکتريکي: 

بزرگان و تحليل‌گران رسانه از همان زمان، بحث فراگير شدن رسانه ودسترسي انبوه به محتوا و رسانه را مورد توجه قرار دادند نورمن آنجل مارشال مک لوهان،ژان بودريار، نيل پستمن و اروينگ گافمن از جمله افرادي بودند که چالش محتوا را در عصر رسانه هاي الکتريکي مطرح مي‌کردند. اما طبيعتاً چون در آن مقطع، توليد محتوا هم‌چنان محدود به بخش کوچکي از جامعه بود بيشتر نگراني از حجم بالاي مصرف محتوا و تاثير رسانه هاي انبوه بر تفکر جمعي بود.